Progwereld review

Low Budget Orchestra – Innerstellar

Multi-instrumentalist Mikko Muranen is nog steeds niet van plan diep in de buidel te tasten om zijn cd geproduceerd en aan de man te krijgen. Dat kan een gevoelig oor dan ook daadwerkelijk signaleren wanneer je de schijf in de betere audioapparatuur beluistert. Daarentegen schaf je de cd voor het luttele bedrag van € 10,- aan en krijg je hem voor het zelfde bedrag ook nog eens thuisgestuurd, waar dan ook in Europa. Kijk, dan ontstaat bij mij al gelijk een flink portie sympathie, hoewel ik bij de gehele aanpak van Marunen wel wat kanttekeningen plaats. Zo is bijvoorbeeld de site van Low Budget Orchestra bijna net zo kosteloos als de aanpak van de cd. Toch jammer, want je zou wat meer toewijding verwachten van een artiest.

Wouter Bessels had het in de recensie van het tweede album van Muranen al over de gelaagdheid van de toetsen en dat is op dit album niet anders. Die gelaagdheid strekt zich niet alleen tot de toetsen, maar ook de gitaren spelen een grote hoofdrol. De sfeer van de muziek komt dicht in de buurt van space metal met zo hier en daar stevige elementen. Zo is Black Hole Of Your Soul een mooi stevig epistel wat onderhoudend genoeg is zonder zang, vooral door de vele lagen gitaar. Het merendeel van de nummers is overigens van stevige aard en klinkt hier en daar dynamisch, maar de composities vertonen helaas te weinig variëteit. Dat is de grootste zwakte helaas. Het zou maar zo kunnen dat het niet zo zou opvallen wanneer er zang aan de cd gekoppeld zou worden, maar nu neigt de cd een beetje naar een eenheidsworst die hoger op smaak gebracht dient te worden.
Gek genoeg is de muziek van Mikko Muranen ondanks de nodige kanttekeningen goed en onderhoudend, alleen is het allemaal net niet af. Bepaalde elementen gaan toch een beetje jeuken na een paar luisterbeurten. Zo mis ik als liefhebber van de vocale toevoegingen dus een stukje zang, maar ook andere instrumentale en productionele dingen hadden beter gekund. Zo blijft de drumprogrammering een heikel punt, de basgitaar doet aardig mee, maar daar is het ook mee gezegd, de productie is net niet af, het artwork veel te sober en saai. Ik zie maar zo gebeuren dat wanneer Muranen op meerdere vlakken wat expertise in huis haalt de muziek een mooie ‘boost’ kan krijgen. Want hoe netjes en voordelig het ook gebracht wordt, Low Budget Orchestra zal op deze voet nooit echt een respectabele achterban vergaren, ben ik bang.

Ruard Veltmaat

Babelfish translation:

Low Budget Orchestra – Innerstellar

Multi-instrumentalist Mikko Muranen are not grope still of plan deeply in the pouch to get its cd produced and to the man. That can a sensitive ear thus effectively identify when you listen to the disk in better audio equipment. On the other hand you purchase the cd for the little amount of € 10, - and get you him for same the amount also once more thuisgestuurd, where thus in Europe. Look, then arises at me already right a considerable serving sympathy, although I at whole tackle of Marunen, however, what marginal comments place. Thus for example the site of Low budget Orchestra is as almost exactly free of charge as the treatment of the cd. Toch moan, because you what expects more devotion of an artist.

Wouter bay awl had it in the recensie of the second album of Muranen already concerning the stratification of the tests and that is on this album not differently. That stratification not only stretches himself to the tests, but also the jet ears play a large head role. The environment of music comes dense in the buurt of space metal with this way here and there firm elements. Thus Black Hole Of Your Soul music a beautiful firm epistle what maintaining enough is without song, especially by the vele layers jet ear. The majority of the numbers is moreover of a firm nature and sounds here and there dynamic, but the compositions show unfortunately too little variety. That is the largest weakness unfortunately. It but this way are possible that it would not be notable this way when song be coupled to the cd, but now the cd tends a smattering to a uniform entity which must become higher on taste brought.

Crazy enough the music of Mikko Muranen in spite of is the necessary marginal comments well and maintaining, only it is not all exactly finished. Certain elements will nevertheless itch a smattering after a couple lustre turns. Thus I miss a bit song as devotee of the vocal additives therefore, but also other instrumental and productionele solicit had been possible better. Thus playing the drums programming heikel point remain, the bass jet ear does not participate quite, but with that it has been also said, production is exactly finished, the artwork much too sober and insipid. But I see to events that this way when Muranen on several areas what music obtains expertise in house beautiful 'boost' can get. Because tidy and advantageously it is how also brought, Low budget Orchestra are on this foot never really respectable supporters gather, I frightened.

Ruard Veltmaat

You can check out the review in it's original Progwereld-site here

Back to text.